Wat is de prospectusplicht? | Stremersch Accountancy
Intrestvoeten bij betalingsachterstand. Hoe zit dat nu precies?
10 april 2019
Geld lenen van uw vennootschap? Dit zijn de drie methoden
16 augustus 2019

Wat houdt de prospectusplicht voor kmo’s in?

Wat houdt de prospectusplicht voor kmo's in?

Kmo's die een beroep doen op het brede publiek voor financiering, krijgen te maken met de prospectusregeling. Sinds 21 juli 2018 bepalen nieuwe drempels of er voor een bepaalde verrichting een prospectus, dan wel een informatienota moet worden opgesteld. In wat volgt laten we ons licht schijnen op de structuur van de nieuwe prospectuswet.

Het ontstaan van de huidige prospectusregeling

De regels over het prospectus waren aanvankelijk opgenomen in de Prospectusrichtlijn 2003/71/EG en Verordening 809/2004. Die richtlijn werd omgezet in Belgisch recht via de Prospectuswet van 16 juni 2006.

In 2017 werd de Prospectusrichtlijn vervangen door een nieuwe Verordening (EU) 2017/1129. De nieuwe Verordening wil de toegang tot kapitaalmarkten voor kmo's vergemakkelijken. De meeste bepalingen worden pas vanaf 21 juli 2019 toepasselijk in de Europese Unie, maar een aantal bepalingen traden al op 20 juli 2017 en op 21 juli 2018 in werking.

De nieuwe Prospectuswet van 11 juli 2018 schaft de Prospectuswet van 16 juni 2006 af en focust op aangelegenheden die specifieke nationale omzettingsmaatregelen vereisen.

Prospectus vs. informatienota: wat zijn de verschillen?

Wie beleggingsinstrumenten aanbiedt aan het publiek op Belgisch grondgebied, moet in principe een door de FSMA, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, goedgekeurd prospectus publiceren. Dit is een document met gedetailleerde informatie over de uitgevende instelling en de desbetreffende effecten voor beleggers.

Voor bepaalde aanbiedingen aan het publiek geldt de prospectusplicht niet maar is men wel verplicht vooraf een informatienota te publiceren. Zo'n informatienota is een meer beknopt document (de modellen zijn opgenomen in de bijlagen van het uitvoeringsbesluit van 23 september 2018, BS 5 oktober 2018) met informatie over de uitgevende instelling, de aanbieder, het bedrag en de aard van de aangeboden beleggingsinstrumenten alsook over de redenen en de bijzonderheden van de aanbieding en over de risico's.

Een belangrijk verschil met een prospectus is dat het FSMA op de informatienota geen a-prioritoezicht uitoefent en het ook niet vooraf goedkeurt. Toch kan de FSMA de inhoud van de informatienota controleren en administratieve maatregelen of sancties nemen als na de publicatie van de informatienota zou blijken dat de nota niet aan de wettelijke vereisten voldoet.

Drempel verhoogd van 5 naar 8 miljoen euro

Sinds 21 juli 2018 is het zo dat voor aanbiedingen aan het publiek van beleggingsinstrumenten die tot de verhandeling op...

  • ...de MTF (Multilateral Trading Facility) Alternext...
  • ...de MTF Vrije Markt (Euronext Growth en Euronext Access)...

...zijn of zullen worden toegelaten…

  • met een totale tegenwaarde in de Unie van meer dan 8 miljoen euro...
  • ...over een periode van 12 maanden...

...een prospectus moet worden opgesteld.

Omdat deze niet-gereglementeerde markten zelf moeten voldoen aan bepaalde standaarden en ook de emittenten een reeks voorwaarden moeten naleven, is een hogere drempel voor dit type verrichtingen gerechtvaardigd.

De regeling wijkt af van de "gemeenrechtelijke" regeling uit de prospectuswet van 11 juli 2018. De drempel van 5 miljoen euro wordt de algemene regel voor een aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten die niet genoteerd zijn op Euronext.

M.a.w. de prospectusplicht bestaat voor :

  • aanbiedingen aan het publiek met een totale tegenwaarde van meer dan 5 miljoen euro van beleggingsinstrumenten die niet op een door de Koning aangeduide MTF zijn of zullen worden toegelaten
  • aanbiedingen aan het publiek met een totale tegenwaarde van meer dan 8 miljoen euro van beleggingsinstrumenten die tot de verhandeling op een door de Koning aangeduide MTF zijn of zullen worden toegelaten
  • toelatingen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (Euronext), ongeacht het bedrag van de verrichting

Indien de totale tegenwaarde van de aanbieding aan het publiek op de MTF Alternext of de MTF Vrije Markt dus minder bedraagt dan of gelijk is aan 8 miljoen euro, dan geldt de regeling van de informatienota. 

De bekendmaking van een informatienota geldt ook bij een openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten met een totale tegenwaarde van minder dan 5 miljoen euro, voor zover deze beleggingsinstrumenten niet zijn (of zullen worden) toegelaten tot de verhandeling op Euronext, Alternext of Vrije markt.

Geen dossier bij FSMA

De verplichting om een prospectus of een informatienota op te stellen geldt niet voor aanbiedingen met een totale tegenwaarde van 500.000 euro of minder, berekend over een periode van twaalf maanden, voor zover elke belegger voor maximum 5.000 euro op de aanbieding kan inschrijven.

Source: Kluwer Easyweb

Maak een afspraak