Intrestvoeten bij betalingsachterstand. Hoe zit dat nu precies? | Stremersch Accountancy
De nieuwe loongrenzen voor 2019: welke gevolgen hebben ze voor arbeidsclausules?
21 januari 2019
Wat houdt de prospectusplicht voor kmo’s in?
16 april 2019

Intrestvoeten bij betalingsachterstand. Hoe zit dat nu precies?

Intrestvoeten bij betalingsachterstand. Hoe zit dat nu precies?

De wettelijke intrestvoet voor 2019, die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, blijft onveranderd ten opzichte van die van 2018. Maar hoe zit het met de andere intrestvoeten bij betalingsachterstand? Het is immers zo dat de meeste intrestvoeten vastgelegd worden voor een semester of een maand. 

Wanneer is de wettelijke intrestvoet van toepassing?

De wettelijke intrestvoet geldt louter wanneer er tussen de betrokken partijen geen intrestvoet wordt afgesproken voor laattijdige betaling. Is dit wel het geval, dan geldt de intrestvoet als overeengekomen. We spreken in dat geval over een contractuele intrestvoet.

De wettelijke intrestvoet is van toepassing bij: 

 • burgerlijke zaken = privézaken, zowel tussen natuurlijke personen als tussen rechtspersonen
 • handelszaken = transacties tussen handelaars en particulieren

De wettelijke intrestvoet bedraagt 2% voor 2019 en blijft het hele jaar door geldig.

Wanneer is de wettelijke intrestvoet niet van toepassing?

1. In fiscale zaken

Nalatigheidsintresten zijn verschuldigd door belastingplichtigen. De rentevoet van de nalatigheidsintresten is voor het kalenderjaar 2019 vastgelegd op 4% (zoals in 2018). Tot en met 31 december 2017 was een vast tarief van 7% van toepassing.

Moratoriumintresten zijn verschuldigd door de staat. De rentevoet inzake moratoriumintresten is gelijk aan de vastgestelde rentevoet inzake nalatigheidsintresten, verminderd met twee procentpunten. Voor het kalenderjaar 2018 en het kalenderjaar 2019 is de rentevoet dus 2%.

2. In sociale zaken

In sociale zaken wordt er een vast tarief toegepast van 7%. Een tarief dat zelfs blijft gelden wanneer de sociale wetten naar de wettelijke intrestvoet in burgerlijke en handelszaken verwijzen.

3. Bij handelstransacties

Om van een handelstransactie te kunnen spreken moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. 

Een handelstransactie is elke transactie tegen betaling:

 • tussen ondernemingen onderling - ook dus tussen vrije beroepers, zelfstandigen of non-profitbedrijven
 • tussen ondernemingen en overheidsinstanties, op voorwaarde dat de overheidsinstantie de schuldenaar is en de opdracht onder het regime van de kleine opdrachten valt. Voor kleine opdrachten wordt het te betalen bedrag geraamd op minder dan 30.000 euro

Bovendien moet deze transactie leiden tot één van volgende zaken: 

 • het leveren van goederen
 • het verrichten van diensten
 • het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken

Van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 (eerste semester 2019) bedraagt de intrestvoet bij handelstransacties 8%. Hij blijft ongewijzigd ten opzichte van de intrestvoet die gold van 1 juli 2018 tot 31 december 2018 (tweede semester 2018).

Als er in de overeenkomst geen betalingstermijn werd afgesproken, dan moet de factuur binnen de 30 dagen betaald worden. Twee belangrijke vuistregels dienen hierbij in acht genomen te worden: 

 • Ondernemingen mogen een langere betalingstermijn afspreken in hun contracten.
 • Overheden mogen geen langere betalingstermijn afspreken. Gemeenten, provincies, ocmw's, departementen of agentschappen, moeten zich houden aan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Een langere betalingstermijn moet gerechtvaardigd worden door de bijzondere aard of door bepaalde elementen van de overeenkomst en mag ook dan niet meer dan 60 kalenderdagen bedragen.

4. Bij overheidsopdrachten

Voor overheidsopdrachten boven het drempelbedrag van 30.000 euro (zie supra) bedragen de intrestvoeten voor het eerste semester van 2019 respectievelijk:

 • 8% voor overheidsopdrachten die gesloten werden vanaf 16 maart 2013
 • 8% voor overheidsopdrachten die gegund werden tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013
 • een maandintrest voor overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 en aangekondigd vanaf 1 januari 1981


Op Publicprocurement.be kan je een overzicht terugvinden van alle rentevoeten:

http://www.publicprocurement.be/nl/overheidsopdrachten/regelgeving/verwijlintresten

Source: Kluwer Easyweb