Openbare sociale balans verplicht? | Stremersch Accountancy
Gerechtelijke ontbinding
Procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen aangepast
30 augustus 2017
Ecologiepremie door investeringen
Milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen geven Vlaamse ondernemers recht op ecologiepremie
18 september 2017

Sociale balans openbaar maken of niet?

Sociaal balans & jaarrekening

Alles wat je moet weten over de sociale balans

Moeten we nog steeds verplicht een sociale balans openbaar maken? We geven je hieronder duidelijke antwoorden.

Sinds 1 januari 2016 is het formeel niet langer verplicht om de sociale balans deel te laten uitmaken van de toelichting bij de jaarrekening. Hierdoor is er heel wat verwarring onstaan. Duidelijkheid hierover is essentieel aangezien inbreuken op de wetgeving over de sociale balans worden bestraft met sancties uit het Sociaal Strafwetboek. (Lees meer over de sancties in de laatste alinea)

En we bedoelen met het “openbaar maken”, de openbaarmaking van de jaarrekening en de sociale balans door neerlegging bij de Nationale Bank van België (NBB)

De nieuwe richtlijnen voor boekjaren vanaf 1 januari 2016

De omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn (Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013) in het Belgisch boekhoudrecht had gevolgen voor de boekjaren vanaf 1 januari 2016. Volgens de boekhoudrichtlijn:

  • Kan de sociale balans een bestanddeel van de jaarrekening volgens het volledige schema blijven
  • Voor kleine en microvennootschappen die respectievelijk een verkort schema of een microschema mogen neerleggen, mag de sociale balans geen deel meer uitmaken van de jaarrekening

Voor deze boekjaren (beginnend op of na 1 januari 2016), moet de sociale balans als afzonderlijk document worden neergelegd binnen dezelfde tijd als de neerlegging van de jaarrekening. (artikel 100, § 1, 6°/ W.Venn.)

  • Vennootschappen hebben wel de keuze vrijwillig de sociale balans op te nemen in de toelichting bij de jaarrekening en deze openbaar te maken. Dit moet gebeuren binnen het tijdsverloop van 30 dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste 7 maanden na de afsluiting van het boekjaar door toedoen van de bestuurders of zaakvoerders. Worden de stukken niet neergelegd, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit dit verzuim voort te vloeien.
  • De sociale balans moet dus steeds openbaar raadpleegbaar zijn, ongeacht van hoe die wordt neergelegd (al dan niet samen met de jaarrekening).
  • Natuurlijke personen die koopman zijn en ondernemingen zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid zoals de feitelijke verenigingen en handelsverenigingen bij wijze van deelneming moeten geen jaarrekening, noch balans opstellen.

De sociale balans neerleggen bij de NBB

De sociale balans wordt apart bij de NBB neergelegd. Wanneer de sociale balans samen met de jaarrekening vrijwillig wordt neergelegd, moet deze niet een tweede keer apart naar de NBB worden opgestuurd.

Het model dat dient gebruikt te worden hangt af van de betrokken onderneming. De in te vullen modellen, zowel verkort als volledig, mogen in de volgende talen afgedrukt: Nederlands, Frans of Duits. (zie hiervoor: www.nbb.be).

De ingevulde documenten worden verstuurd naar:
Nationale Bank van België
Balanscentrale – Sociale balans
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

De sociale balansen worden beschikbaar voor het publiek eens de balanscentrale de individuele gegevens verwerkt heeft. De ondernemingen die niet gebonden zijn aan het neerleggen van de jaarrekening bij de NBB, worden niet ter beschikking van het publiek gesteld. Dit is ook de reden waarom het aanleveren van de sociale balans bij de Balanscentrale volledig gratis is.

De gegevens van een sociale balans

In de sociale balans vinden we gegevens terug over het personeelsbestand en in het bijzonder een staat van de tewerkgestelde personen. De sociale balans bevat verder ook een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar en inlichtingen over de opleidingsactiviteiten van de werknemers, waarvan de kost geheel of gedeeltelijk ten laste is van de werknemer. De opleidingen worden opgesplitst in voortgezette (formele of informele) beroepsopleidingen en initiële beroepsopleidingen.

Inbreuken en sancties

Opgelet! Inbreuken op de wetgeving met betrekking op de sociale balans worden vastgesteld en bestraft overeenkomstig met het Sociaal Strafwetboek (bedragen nog te vermeerderen met opdeciemen).

Werkgevers, aangestelden of lasthebbers die bijvoorbeeld geen jaarlijkse sociale balans opmaken, worden bestraft met

  • Een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro.
  • Wanneer de inbreuk wetens en willens werd begaan, bedraagt de strafrechtelijke geldboete 100 tot 1.000 euro en de administratieve geldboete 50 tot 500 euro (artikel 204, § 1).

Werkgevers, aangestelden of lasthebbers die de sociale balans niet aan de NBB hebben overgemaakt

  • Worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro.

Source: Kluwer Easyweb