Ecologiepremie Vlaamse ondernemers | Stremersch Accountancy
Sociaal balans & jaarrekening
Sociale balans openbaar maken of niet?
15 september 2017
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Arbeidsongeschiktheid als zelfstandige
21 september 2017

Milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen geven Vlaamse ondernemers recht op ecologiepremie

Ecologiepremie door investeringen

Milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen geven Vlaamse ondernemers recht op ecologiepremie

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft subsidies aan ondernemingen uit het Vlaams Gewest die investeren in ecologie. De investeringen die de ondernemers doen moeten wel voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën. Deze lijst werd recentelijk aangevuld met specifieke technieken uit de transportsector.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een ecologiepremie?

Je komt enkel in aanmerking voor een ecologiepremie indien de onderneming in het Vlaams Gewest investeert. Deze ondernemingen kunnen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie een subsidie aanvragen. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid (VAIO) neemt tevens een deel van de extra investeringskosten voor haar rekening.

 

Ecologiepremie Plus

De regeling ‘ecologiepremie plus’ (EP-PLUS) wordt al gehanteerd van 1 februari 2011. Indien uw bedrijf aan de criteria voldoet, dan is het –binnen de budgettaire mogelijkheden- zeker van steun. Er is wel een limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst) waar de milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen op moeten voorkomen. Deze LTL-lijst wordt 2- tot 3-maal per jaar door de bevoegde minister bewerkt.

 

Voor steunaanvragen ingediend sinds 7 juli 2017 is een nieuwe technologieënlijst van kracht. Enkele nieuwe technologieën werden aan de lijst toegevoegd:

 • T 201063 chemische warmtepomp
 • T 201064 tankinfrastructuur voor het afleveren van gerecycleerde, vloeibare CO2, bestemd voor cryogene koeling
 • T 201065 cryogene CO2 koeling vrachtwagens

Er werden aan deze vernieuwde lijst geen bestaande technieken aangepast of weggehaald. De lijst bevat nu 40 technieken die recht geven op een ecologiepremie.

 

Kan ik een nieuwe technologie toevoegen?

Indien je als onderneming wil investeren in een technologie die niet voorkomt op de LTL-lijst of u bent technologieleverancier die graag een nieuwe technologie aan de lijst wil toevoegen, dan kan u hiervoor een aanvraag indienen. Bedenk wel dat de technologie een toegevoegde waarde moet zijn ten aanzien van de standaardtechnologie en zo moet ook het milieu/energie-effect voldoende groot zijn.

KMO’s en grotere bedrijven die grote milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren die door hun bijzondere aard niet op de LTL-lijst staan, kunnen mits bepaalde condities een beroep doen op strategische ecologiesteun (STRES).

Hoe bereken ik het exacte bedrag van mijn subsidie?

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door=

 • Het type van de investering
  • Milieu
  • Energie
 • De ecoklasse waartoe de investering behoort
 • De grootte van uw onderneming en de subsidiebonus (als men bij de aanvraag een geldige eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan een geldig milieucertificaat of een gecertificeerd milieumanagementsysteem bezit).

Om de exacte bedragen te berekenen kan je aan de hand van de subsidietabellen op de website van VAIO terecht. 

 

Zo verloopt de elektronische procedure

 1. Een aanvraag voor EP-PLUS kan alleen elektronisch. Via een eenmalige procedure voor de registratie is het mogelijk om uw aanvraag starten.
 2. De ecologiepremie moet op basis van offertes aangevraagd worden.
 3. Op basis van de ingevulde gegevens wordt het subsidiebedrag automatisch berekend.
 4. De investeringen komen in aanmerking als ze zijn gestart vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend en binnen de 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de subsidie.
 5. Ze moeten volledig gerealiseerd zijn binnen de 3 jaar na de beslissing tot steuntoekenning.
 6. De formele bevestiging van de toekenning van de subsidie wordt per brief meegedeeld en gebeurt doorgaans 2 maanden na de aanvraag.
 7. Na de toekenning van de premie moet u online de uitbetaling aanvragen en dit binnen de 12 maanden na het beëindigen van de investering /of binnen 12 maanden na de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie als de investeringen al voor de beslisser werden beëindigd.
 8. De premie wordt in drie schijven uitbetaald.
 9. Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming bedraagt maximaal 1.000.000 euro over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de 1e positief besliste steunaanvraag.

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en omgevingssteun
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
e-mail: ecologiepremie@vlaio.be
website: www.vlaio.be

Source: Kluwer Easyweb