Regels minimumbezoldiging bedrijfsleiders | Stremersch Accountancy
Privacycommissie
Een nieuwe naam en bevoegdheden voor de Privacycommissie
13 maart 2018
Sociale bijdrage verminderingsdrempels
Nieuwe verminderingsdrempels sociale bijdragen zelfstandigen
11 april 2018
Regels minimumbezoldiging bedrijfsleiders

Regels minimumbezoldiging bedrijfsleiders

 

Om van het verlaagd tarief van 20% te kunnen genieten, moet een vennootschap voor minimum 45,000 euro loon aan een van de bedrijfsleiders betalen. Doet ze dit niet dan zal het standaardtarief gelden. Daar komt dan nog bij dat ze ook een afzonderlijke aanslag moeten betalen. Deze regels gelden voor boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2018.

Wat is het verlaagd tarief?

Kleine vennootschappen betalen 20 % belasting op de eerste 100.000 euro winst.

Waarom minimumloon betalen?

De regering strijdt tegen "vervennootschappelijking". Dit wil zeggen dat de regering wil vermijden dat ondernemers omwille van fiscale redenen een vennootschap oprichten. Terwijl het logischer is om economisch gezien een eenmanszaak op te starten.

Wat is het minimum?

Om te voldoen aan de voorwaarden moet één van de bedrijfsleiders een bezoldiging van minstens 45,000 euro krijgen. Als het belastbaar inkomen hieronder ligt, betaalt de vennootschap minstens een loon dat gelijk is aan de behaalde winst. Het belastbaar inkomen is hier: het resultaat bekomen na het uitbetalen van het loon.

Twee voorbeelden

  1. Een bvba heeft na aftrek van de bezoldiging aan de zaakvoerder van 15.000 euro, een belastbaar resultaat van 40.000 euro. Het belastbaar resultaat, verhoogd met de bezoldiging, bedraagt dus 55.000 euro. De minimaal vereiste bezoldiging bedraagt dus 55.000/2 = 27.500 euro. De vennootschap heeft een te laag loon betaald.
  1. Een bvba heeft na aftrek van de bezoldiging aan de zaakvoerder van 25.000 euro, een belastbaar resultaat van 25.000 euro. Het belastbaar resultaat, verhoogd met de bezoldiging, bedraagt dus 50.000 euro. De minimaal vereiste bezoldiging bedraagt dus 50.000/2 = 25.000 euro. De vennootschap heeft voldoende betaald, nl. de helft van de winst.

Wat telt allemaal als loon?

Alle fiscale bezoldigingen tellen mee:

  1. Het loon zelf.
  2. Voordelen van alle aard.
  3. Geherkwalificeerde huurvergoedingen = huur dat door de vennootschap betaald aan de bedrijfsleider, dat onder bepaalde omstandigheden deels als loon beschouwd kan worden.

Geldig voor alle bedrijfsleiders?

De voorwaarde is dat de bedrijfsleider met het loon een natuurlijk persoon moet zijn.

Een afzonderlijke aanslag is aftrekbare beroepskost

Het voordeel om van het verlaagd opklimmend tarief te genieten bestond vroeger al. Toen bedroeg de drempel 36,000 euro. Wat er nu nieuw is, is de afzonderlijke aanslag. Vennootschappen die de minimumbezoldiging niet betalen, moeten zo een extra belasting betalen.

De afzonderlijke aanslag is het positieve verschil tussen de wettelijke minimumbezoldiging en de hoogste effectieve bezoldiging. Het tarief van de afzonderlijke aanslag bedraagt 5%. Hierop is de aanvullende crisisbijdrage van toepassing, zodat het uiteindelijke tarief 5,1% bedraagt. Vanaf 2021 zal dit 10% worden.

Een voorbeeld

Een bvba betaalt een bezoldiging van 35.000 euro in plaats van 45.000 euro. Op het verschil van 10.000 euro moet de bvba 5,1 % belasting betalen. De afzonderlijke aanslag bedraagt dan 510 euro.

De afzonderlijk aanslag is wel een aftrekbare beroepskost.

Kleine vennootschappen moeten in de eerste vier belastbare tijdperken vanaf hun oprichting (starters) geen afzonderlijke aanslag betalen.

Aparte drempel voor verbonden vennootschappen

Er is echter wel een aparte drempel voor verbonden vennootschappen. Minstens de helft van de bedrijfsleiders moeten hier dezelfde personen zijn. Voor deze vennootschappen worden de bezoldigingen die de bedrijfsleider krijgt van de verschillende vennootschappen, samengesteld. De minimumbezoldiging wordt dan in totaal 75.000 euro.

Source: Kluwer Easyweb

Maak een afspraak