Een nieuwe collectieve bonus, winstpremie | Stremersch Accountancy
Sociale bijdrage verminderingsdrempels
Nieuwe verminderingsdrempels sociale bijdragen zelfstandigen
11 april 2018
De taks op effectenrekeningen
De taks op effectenrekeningen
2 mei 2018

Een nieuwe collectieve bonus, winstpremie

Een nieuwe collectieve bonus, winstpremie

Een nieuwe collectieve bonus, winstpremie

 

Sinds begin dit jaar is het voor werkgevers mogelijk geworden om op een eenvoudige manier een deel van de winst uit te keren aan werknemers. Dit kan aan de hand van bonussen. Er zijn hiervoor 2 soorten winstpremies te onderscheiden: de gecategoriseerde winstpremie en de identieke winstpremie. De ene eenvoudiger in te voeren dan de andere. Beide met zowel sociale als fiscale voordelen.

Geen winstdeelname via participatieplan meer

Het systeem van deelname in winst via een participatieplan (ingevoerd door de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen) is sinds 1 januari 2018 vervangen door een nieuwe winstpremie. De winstpremie bestaat uit een bepaald bedrag dan wel een percentage op het loon. Het totaalbedrag van de winstpremie mag de limiet van 30% van de totale brutoloonmassa niet overschrijden bij het afsluiten van het boekjaar.

Collectieve bonus

De winstpremie is een collectieve bonus met volgende kenmerken:

  • wordt toegekend aan alle werknemers maar zonder dat er collectief te behalen doelstellingen worden geformuleerd
  • kan niet gekoppeld worden aan individuele prestaties
  • kan niet worden toegekend ter vervanging van verloning, premies, voordelen in natura of van om het even welk voordeel
  • wordt niet opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding of het vakantiegeld omdat de premie niet aanzien wordt als loon
  • heeft geen gevolgen voor de toekomst in die zin dat werknemers geen winstpremie kunnen opeisen
  • geldt niet voor bedrijfsleiders

Verschil identieke en gecategoriseerde premie

  • Bij een identiekepremie wordt een gelijk bedrag of gelijk percentage van het loon toegekend aan alle werknemers. Een loutere mededeling van de beslissing van de algemene vergadering volstaat. Een beslissing met gewone meerderheid van stemmen.
  • Bij een gecategoriseerde premieis de hoogte van het bedrag afhankelijk van een objectieve verdeelsleutel (op basis van o.a. anciënniteit, graad en functie). De premie verschilt dan voor elke categorie van werknemers. Via afsluiting van een ondernemings-cao of een toetredingsakte.

Vrijstelling sociale bijdragen voor werkgever

De werkgever dient wel geen sociale bijdragen op deze bonussen te betalen. Deze worden niet als loon beschouwd. De werknemer betaalt dan weer wel een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

Vrijgesteld van personenbelasting

De premie is onderworpen aan een bevrijde belasting van 7% maar wordt wel vrijgesteld van de personenbelasting. In hoofde van de werkgever is de winstpremie niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting want wordt beschouwd als een verworpen uitgave. Het tarief van de vennootschapsbelasting is gelijk aan 29,58% voor aanslagjaar 2019.

Geldboetes

Overtreed je de regels inzake de winstpremie, dan wordt je gesanctioneerd met ofwel een strafrechtelijke geldboete van €400 tot €4.000 ofwel met een administratieve geldboete van €200 tot €2.000 (sanctie van niveau 2 in het Sociaal Strafwetboek). Te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers.

Afsluitdatum boekjaar ten vroegste op 30 september 2017

De winstpremie kan voor de eerste keer worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

Niet te verwarren met de bonusplannen

Naast dit nieuwe systeem blijft ook de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus op basis van de cao nr. 90 bestaan (de zogenaamde bonusplannen). Dit is een (para)fiscaal vriendelijke bonus voor alle werknemers of groep(en) van werknemers op basis van vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen. Er komt wel wat administratiewerk kijken bij de invoering ervan.

De RSZ beschouwt de bonus niet als loon voor een maximumbedrag van 3.313 euro bruto in 2018:

  • 880 euro netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%, per kalenderjaar en per werknemer. In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.
  • Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.880 euro netto in 2018, per kalenderjaar en per werknemer.

Source: Kluwer Easyweb