Alles over de effectentaks | Stremersch Accountancy
Een nieuwe collectieve bonus, winstpremie
Een nieuwe collectieve bonus, winstpremie
17 april 2018
Wijzigingen pandwet
Wijzigingen pandwet
8 mei 2018

De taks op effectenrekeningen

De taks op effectenrekeningen

De taks op effectenrekeningen

Over de taks op de effectenrekening werd al heel wat gepraat. Na toch wel wat discussie is de wet door het parlement goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad van 9 maart 2018. Wat moet je nu weten over deze wet?

Moet ik de taks betalen?

Wanneer u een effectenrekening hebt bij een kredietinstelling of beursvennootschap in België of in het buitenland, en wanneer u meer dan 500.000 euro op die rekening hebt staan, moet u de taks betalen. Wanneer u zelf niet in België woont, moet u de taks betalen wanneer u een effectenrekening bezit bij een Belgische instelling.

Hoe strikt is de drempel van 500.000 euro?

500.000 euro is echt 500.000 euro. Wanneer u 499.999 euro bezit op uw effectenrekening betaalt u de taks niet. Wanneer u 1 euro meer bezit, moet u dus wel de taks betalen. Wanneer u op twee of meerdere rekeningen samen 500.000 euro hebt staan, betaalt u alsook de taks. Spreiden om te ontsnappen heeft dus geen enkele zin. De drempel van 500.000 euro wordt berekend per persoon. Als u bijvoorbeeld met uw partner een rekening hebt, moet u dus bekijken hoe groot uw aandeel is.

Voorbeeld:

Stel dat je samen een effectenrekening hebt met daarop 1.120.000 euro, dan hebt u elk 560.000 euro. Als er 900.000 euro op staat, blijft u beiden onder de drempel.

Welke effecten?

De volgende effecten worden meegeteld, als u ze aanhoudt op een effectenrekening:

  • Al dan niet beursgenoteerde aandelen.
  • Al dan niet beursgenoteerde obligaties.
  • Al dan niet beursgenoteerde rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandelen in beleggingsvennootschappen, die niet zijn gekocht of waarop niet werd ingeschreven in het kader van een levensverzekering of een regeling voor pensioensparen.
  • Aandelen op naam die enkel worden gehouden in een aandelenregister zijn niet belastbaar.

U kan niet aan de taks ontsnappen door aandelen die u aanhoudt op een effectenrekening nog snel over te zetten naar een aandelenregister. Als u dat heeft gedaan na 9 december 2017, worden die aandelen nog één jaar meegeteld voor de berekening van de taks alsof ze nog op de effectenrekening staan.

Hoeveel effectentaks moet ik nu betalen?

U betaalt enkel als de gemiddelde waarde van de effecten dus hoger ligt dan het drempelbedrag van 500.000 euro. De gemiddelde waarde berekenen we over een referentieperiode van 12 maanden, lopende van 1 oktober tot 30 september. Voor 2018 zal de referentieperiode uitzonderlijk korter zijn (van 10 maart 2018 tot 30 september 2018).

Op het bedrag dat u op de rekening heeft staan, betaalt u 0,15% taks.

Op vier referentietijdstippen wordt een staat opgemaakt van de waarde van de effecten op de rekening. In een normaal jaar zijn dat 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Van deze vier vastgestelde waardes wordt dan een gemiddeld berekend (= totale waarde gedeeld door vier). Soms komen er extra referentietijdstippen bij. Namelijk elke keer er iets wijzigt aan de effectenrekening:

  • Wanneer u een rekening opent.
  • Wanneer u een rekening afsluit.
  • Wanneer het aantal titularissen van de rekening wijzigt.

Hoe moet ik de taks betalen?

Bij een Belgische tussenpersoon (bank of beursvennootschap), wordt de taks automatisch ingehouden. De bank doet dit dus van zodra ze vaststellen dat de drempel is overschreden en dan hoeft u zelf niets meer te ondernemen.

Wanneer u bij verschillende banken een effectenrekening hebt, kan het dat op ze apart de drempel niet overschrijdt maar in totaal wel. De bank zal dan de taks niet inhouden. U kan een verklaring tot inhouding doen, dan doet de bank toch de inhouding van de taks.

Als de bank de taks niet inhoudt, moet u het zelf doen. De aangifte moet elektronisch gebeuren, via het platform MyMinfin. De deadline is gelijk aan de indiening van de aangifte in de personenbelasting via Tax-on-web. U betaalt de taks ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de gronden voor belastbaarheid aanwezig zijn.

Wanneer de aangifte te laat, onnauwkeurig of onvolledig wordt ingegeven, volgt er een boete van 10% tot 200%. Als er geen kwade trouw is, kan er worden afgezien van het minimum van 10%. Bij een laattijdige betaling rekent de fiscus ook interesten aan.

Source: Kluwer Easyweb

Maak een afspraak