De vennootschapsbijdrage in extenso | Stremersch Accountancy
Een smartphone van de zaak? Splits uw factuur op
Een smartphone van de zaak? Splits uw factuur op
8 juni 2018
Cateringkosten aftrekbaar
Cateringkosten nu volledig aftrekbaar
14 september 2018

De vennootschapsbijdrage in extenso

Vennootschapsbijdrage

Alles over de vennootschapsbijdrage

 

Misschien had u er al iets van opgevangen, maar ook vennootschappen dienen zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Ze betalen hiervoor een forfaitaire jaarlijkse bijdrage. De vennootschapsbijdrage stijgt dit jaar niet.

Voor wat & voor wie?

Het jaarlijks forfaitair bedrag aan vennootschapsbijdrage dient om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. Elke vennootschap naar Belgisch recht die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting moet jaarlijks de vennootschapsbijdrage betalen:

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), ook de éénpersoons-BVBA;
 • de naamloze vennootschap (NV)
 • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOHA)
 • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)
 • de vennootschap onder firma (V.O.F.)
 • de gewone commanditaire vennootschap (GCV)
 • de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)
 • de landbouwvennootschap (LV)

Maar ook burgerlijke vennootschappen (denk aan advocatenvennootschappen en patrimoniumvennootschappen) die voor een handelsvorm kozen, zijn verplicht een bijdrage te leveren.

Voor wie niet?

Volgende zijn niet verplicht een vennootschapsbijdrage te betalen:

 • de landbouwvennootschap en vennootschap met sociaal oogmerk
  • BVBA SO
  • NV SO
  • , ... die bewijzen dat zij niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting
 • het Economisch Samenwerkingsverband (ESV)
 • het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
 • de vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 • en de feitelijke vereniging.

To do’s

Elke Belgische vennootschap dient zich dus verplicht aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De vennootschap mag wel kiezen bij welk verzekeringsfonds hij zich wenst aan te sluiten. Vanaf de oprichtingsdatum* heeft de vennootschap hiervoor drie maanden de tijd, ook al is de vennootschap nog niet actief.

*De oprichtingsdatum is de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, lees de datum waarop haar statuten (oprichtingsakte) bij de rechtbank van koophandel (de ondernemingsrechtbank vanaf 1 november 2018...) worden neergelegd.

 

Wat bij laattijdig aansluiten?

Als de vennootschap zich niet tijdig aansluit, volgt een ingebrekestelling met een extra aansluittermijn van 30 dagen vanaf de datum van de aangetekende brief. Na verloop van die extra termijn wordt de vennootschap ambtshalve aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Extra to do’s

Naast de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, betaalt de vennootschap ook jaarlijks een vennootschapsbijdrage.

 • De basisbijdrage bedraagt 347,50 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2016) een balanstotaal had dat kleiner of gelijk was dan 681.341,33 euro.
 • De verhoogde bijdrage bedraagt 868,00 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2016) een balanstotaal had van meer dan 681.341,33 euro.

Wanneer een pas opgerichte vennootschap nog geen voorgaand afgesloten boekjaar heeft om zich op te baseren, betalen zij de laagste bijdrage (de basisbijdrage). De Nationale Bank geeft de nodige gegevens door aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de sociale verzekeringsfondsen.

Bestaande vennootschappen en vennootschappen die hun rechtspersoonlijkheid verkrijgen in januari, februari of maart van het bijdragejaar, betalen hun bijdrage vóór 1 juli van dat bijdragejaar aan het sociaal verzekeringsfonds.
Vennootschappen die opgericht worden vanaf 1 april betalen de vennootschapsbijdrage uiterlijk op de laatste dag van de 3e maand die volgt op de maand van oprichting.

Het sociale verzekeringsfonds stuurt de vennootschap een betalingsbericht. Maar ook zonder dit bericht moet de vennootschap de bijdrage betalen. Een laattijdige betaling leidt tot een verhoging van 1% van het bijdragebedrag per maand vertraging. Zaakvoerders, bestuurders of werkende vennoten zijn trouwens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen, verhogingen en kosten!

Vrijstellingen

Een vrijstelling van de bijdragebetaling bestaat er voor:

 • beginnende personenvennootschappen gedurende de eerste 3 jaar
 • vennootschappen die failliet verklaard werden
 • vennootschappen onder gerechtelijk akkoord
 • vennootschappen in vereffening
 • vennootschappen die bewijzen dat ze gedurende dat volledige kalenderjaar geen enkele handels- of burgerlijke activiteit hebben uitgeoefend

Vrijstelling van bijdragebetaling betekent niet dat al betaalde bijdragen worden terugbetaald.

Een laatste puntje: na 5 jaar verjaart de vordering tot terugbetaling. Eventuele onverschuldigde bijdragen kunnen dan niet meer teruggevraagd worden.

Source: Kluwer Easyweb