Compenserende regels voor vennootschapsbelasting | Stremersch Accountancy
erfrecht biedt meer mogelijkheden
Belgische erfrecht biedt meer mogelijkheden
12 december 2017
GDPR conform
Privacywetgeving: Bent u GDPR conform
22 december 2017

Compenserende regels voor vennootschapsbelasting

Compenserende regels

Compenserende regels voor vennootschapsbelasting

Het leuke nieuws dat het tarief in de vennootschapsbelasting zal dalen de komende jaren brengt ook minder goed nieuws met zich mee. De regering wil dat de verlaging budgetneutraal verloopt. De verlaging (tot 25 % in 2020 en voor KMO’s tot 20 % op de eerste 100.000 euro winst.) wordt gecompenseerd met enkele andere nieuwe maatregelen zoals het afschaffen of beperken van enkele bestaande aftrekken.

Minimum belastbare basis op winst boven een miljoen euro

Winsten vanaf 1.000.000 euro kunnen niet langer geheel geneutraliseerd worden door allerlei fiscale aftrekken. Winst boven de 1.000.000 euro, kan maar voor 70% in mindering gebracht worden door de volgende aftrekken:

  • Vorige verliezen
  • Overgedragen dbi
  • Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten
  • Overgedragen NIA
  • De gewijzigde notionele interestaftrek

Hieruit kunnen we concluderen dat 30% van de winst boven de 1.000.000 euro sowieso belast zal worden. Die 30% wordt hierdoor eigenlijk een min. belastbare basis

Fictief voorbeeld

De nv CONSTRUCT heeft een winst van anderhalf miljoen EUR. De drempel wordt dus met 500.000 euro overschreden.

Van die 500.000 euro kan er 70 % met de aftrekken verminderd worden. De overige 30% (=150.000 euro) kan hier niet door worden verminderd. Zodoende is er een belasting verschuldigd op 150.000 euro. In 2018 is dat 29,58% (29% + 2% crisisbijdrage) = 44.370 euro.

Het bedrag aan aftrekken dat door de maatregel beperkt is, kan wel overgedragen worden naar de volgende jaren.

Notionele interestaftrek blijft, maar wordt aangepast

In de wandelgangen werd gefluisterd dat de notionele interestaftrek (NIA) zou gaan verdwijnen. Toch maakte de regering in het zomerakkoord bekend dat dit niet zo is. Wel zou de NIA onder handen genomen worden. De aftrek zal op een nieuwe basis berkend worden: Het gewogen gemiddelde van de aangroei van het risicokapitaal van de laatste vijf jaar.

Naleven participatievoorwaarde geeft vrijstelling van de meerwaarden op aandelen

Vennootschappen zullen enkel nog van de vrijstelling van de meerwaarden op aandelen kunnen genieten als de participatievoorwaarde worden nageleefd. Deze voorwaarde hiervoor zijn:

  • De vennootschap moet een medezeggenschap van minstens 10 % in het kapitaal van de vennootschap bezitten
  • of met een aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen euro. Dergelijke voorwaarde kan je terugvinden in het dbi-stelsel.

Het tarief van 0,4% (0,412 % met ACB of aanvullende crisisbijdrage) op meerwaarde op aandelen die grote vennootschappen sowieso verschuldigd zijn, wordt afgeschaft.

Kapitaalvermindering: Verplicht roerende voorheffing

Kapitaalverminderingen zullen aan de roerende voorheffing worden onderworpen in verhouding van het aandeel van de nog aanwezige belaste reserves in het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves. Terzelfdertijd wordt de mogelijkheid geschrapt die toeliet een kapitaalvermindering bij voorrang aan te rekenen op gestort kapitaal. Daarom zal de vennootschap bij een kapitaalvermindering 30% roerende voorheffing moeten inhouden op een deel van het terugbetaalde kapitaal.

Aangifte verplicht

Indien vennootschappen geen aangifte indienen, zullen ze vanaf 2018 sowieso worden belast op een forfaitaire minimumwinst van 40.000 EUR.

Onvoldoende voorafbetalingen = duurder

De basisrentevoet van de voorafbetalingen wordt verhoogd tot 3%. Indien vennootschappen geen of onvoldoende voorafbetalingen doen, wordt het duurder.

Concrete wetteksten

Al bovenstaande nieuwe regels werden door de regering in het zomerakkoord aangekondigd. De regels moeten nu vertaald worden naar concrete wetteksten.

Source:Kluwer Easyweb